Disclaimer

Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen géén rechten worden ontleend.
Hoornstra Infrabouw alsook (eventuele) overige informatieleveranciers aan Hoornstra-infrabouw.nl werken met de grootste accuratesse aan deze site. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Hoornstra Infrabouw aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/ daarvoor verstrekte informatie. Hoornstra Infrabouw aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Hoornstra Infrabouw worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Hoornstra Infrabouw.

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze site.